Bio

Rev. Maureen Freshour – Pastor

Bio

Rev. David Freshour – Pastor

Bio

Lize-Mari Van Dyke – Youth and Worship Pastor

Bio

Lourdes Baretto – Childcare